Meer oor ons

Visie & Misie

Ons is ‘n kerk vir vandag en môre se mense! Eietydse, lewensgetroue en aktiewe dissipels van Jesus in en vir ons gemeenskap. Om hierdie inspirerende visie te verwesenlik het ons gemeente 5 verbintenisse aangegaan.

  1. Ons onderneem om Jesus al hoe beter te leer ken deur eietydse, energieke en kreatiewe Woordverkondiging en ervaringsgerigte byeenkomste.
  2. Ons onderneem om self verantwoordelikheid te neem vir ons eie persoonlike geestelike toerusting om ons roeping as dissipels van Jesus in en vir ons gemeenskap uit te leef.
  3. Ons onderneem om die lidmate van die gemeente en die mense van die onmiddellike omgewing geestelik te bedien.  Dit sal vergestalt word in ‘n bediening teenoor (a) die kerkmeelewende lidmate asook (b) die kerkvervreemde lidmate en kerklos mense.
  4. Ons onderneem om as gemeente ‘n naaste te word vir die mens in nood in ons gemeenskap.
  5. Ons onderneem om as lidmate betrokke te wees by die effektiewe bestuur van ons gemeente en ook daardeur ons rentmeesterskap en offervaardigheid uit te leef.